0977778488

Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại

Theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) có trách nhiệm lập Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư.

Ngoài ra, tại Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối với trường hợp: “Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy” không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng phải lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Kỳ báo cáo quản lý CTNH được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 trong năm báo cáo. Thời điểm nộp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01 tháng 01 đến trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

 

One thought on “Báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *