0977778488

Báo cáo tình hình xả thải

Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước là gì?

  • Theo quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định về thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước (Điều 33), đối với tổ chức/cá nhân đang có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước muốn xin cấp phép xả nước thải thì trong hồ sơ xin cấp phép phải có một trong 4 loại giấy tờ cần có đó là báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
  • Nội dung cụ thể của Báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước được lập theo hướng dẫn tại mẫu 36 Phần V của Phụ lục kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất; mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Cụ thể:
    Mở đầu. Nội dung phần này trình bày các thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép xả nước thải; khái quát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở xả nước thải; khái quát về nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải; chất lượng nước thải; lượng nước, mục đích tái sử dụng nước sau xử lý; khái quát việc thu gom, xử lý, xả nước thải; cơ sở lựa chọn nguồn nước tiếp nhận nước thải; tóm tắt phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố và kiểm soát hoạt động xử lý, xả nước thải vào nguồn nước; các căn cứ, tài liệu lập đề án; thông tin về việc tổ chức thực hiện lập đề án.
    Chương I. Đặc trưng nguồn nước thải
    Hoạt động phát sinh nước thải: Trình bày hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thuyết minh rõ về nhu cầu sử dụng nước, xả nước thải, lượng nước thải thu gom, xử lý, chất lượng nước thải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
    2. Hệ thống thu gom nước thải: Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và việc xử lý sơ bộ nước thải.
    3. Hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa: Trình bày việc thiết kế, bố trí hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa trên toàn bộ diện tích mặt bằng của cơ sở, như sau:
    4V. Hệ thống xử lý nước thải: Thuyết minh rõ về khả năng xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải với những nội dung chính sau đây: công nghệ xử lý nước thải được lựa chọn; các thiết bị đầu tư lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải; hóa chất, chế phẩm vi sinh được sử dụng trong xử lý nước thải.
    5. Hệ thống dẫn, xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận: Trình bày việc dẫn, xả nước thải sau khi xử lý đến nguồn nước tiếp nhận nước thải, bao gồm các nội dung chính sau: mô tả hệ thống cống, kênh, mương…dẫn nước thải sau xử lý ra đến nguồn nước tiếp nhận; công trình cửa xả nước thải; chế độ xả nước thải; phương thức xả nước thải. vào nguồn nước tiếp nhận.
    Chương II. Đặc trưng nguồn nước tiếp nhận
    1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: Mô tả các yếu tố tự nhiên liên quan đến điều kiện nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải, bao gồm các nội dung chính sau: Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải; Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải; Chế độ thủy văn/hải văn của nguồn nước.
    2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận: Mô tả hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải; Đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải trên cơ sở kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận và kết quả thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến diễn biến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
    3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải: Trình bày hiện trạng khai thác, sử dụng nước khu vực nguồn nước tiếp nhận
    4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải: Trình bày các hoạt động xả nước thải khác cùng xả vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải.
    Chương III. Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước:Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận, đến chất lượng nguồn nước, hệ sinh thái thủy sinh, đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
    Chương IV. Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước
    1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận
    2. Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước: Trình bày các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước có khả năng xảy ra và biện pháp, kinh phí phòng ngừa, ứng phó, khắc phục các sự cố gây ô nhiễm nguồn nước.
    3. Quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải
    Kết luận, kiến nghị và cam kết
    – Kết luận: khả năng thu gom, xử lý nước thải; hiện trạng nguồn nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
    – Kiến nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước: lưu lượng, chất lượng nước thải, vị trí xả nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải, thời hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
    – Các cam kết: xả nước thải theo nội dung giấy phép được cấp; thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm; bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ra ô nhiễm, sự cố ô nhiễm; quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải.
    Phụ lục kèm theo Báo cáo: 
    1. Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý, kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường.
    2. Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có).
    3. Văn bản quy định về quy hoạch tài nguyên nước, phân vùng mục đích sử dụng nước, phân vùng xả thải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
    4. Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa;
    5. Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải;
    6. Văn bản hợp lệ việc tổ chức/cá nhân được giao, được thuê hoặc được sử dụng đất để đặt công trình dẫn, xả nước thải trong trường hợp hệ thống dẫn, xả nước thải của tổ chức/cá nhân đề nghị xin phép không nằm trên đất do tổ chức/cá nhân này quản lý.
    7. Hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải và quan trắc hoạt động xả nước thải.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *